आपली शाळा ...मराठी शाळा

एक पाऊल पुढे


कविता - इयत्ता पहिली
आला पाऊस आला
बाळाचे दोस्त
झुई झुई झोका
धोंड धोंड पाणी दे
उठ मुला अरुणोदय
एक होती भिंगरी
पॉल अंकिता गौरी
एक चिऊ आली
झुई झुई झोका
झुई झुई झोका ( चाल २ )
आवाज नाही धूर
आवाज नाही धुरही नाही
ऊठ मुला
ऊन असो वर असो
झाली सकाळ
पाऊस पडतो सर सर सर
धोंड धोंड पाणी दे
ऊन असो वर असो
एक होती भिंगरी
एक होती भिंगरी ( चाल २ )
कविता - इयत्ता दुसरी
थेंबा थेंबा
जाऊ फुलांच्या जगात
जाऊ फुलांच्या जगात ( चाल २ )
महिने
गवताचं पात
फुलपाखरे
आनंदाने नाचूया
चला गड्यांनो खेळू या
चला गड्यांनो खेळू या ( चाल २ )
पावसा पावसा ये ये
कविता - इयत्ता तिसरी
रानवेडी
हसा मुलांनो हसा
हसा मुलांनो हसा ( चाल २ )
सुट्टीच्या दिवसांत
रानपाखरा
दोस्त
ट्राफिक दादा
पडघमवरती टिपरी पडली
मरांगे मरांगे
जे अमर हुतात्मे झाले
हिक्के होक्के
कविता - इयत्ता चौथी
भाग्यवान धरतीची आम्ही लेकरे
धरतीची आम्ही लेकरे
या भारतात
वाटते सानुली
नदीच्या शेजारी
आभाळमाया
पावसा रे पावसा रे
मन्हा खान्देसनी माटी
मना खांदेशनी माटी
असो बरकत धुळ पेरणीला २
वाटते सानुली
नदीच्या शेजारी
नाखवादादा नाखवादादा
नाखवा दादा नाखवा दादा
Document
अनुस्वार
काना एक मात्रा
काना दोन मात्रा
काना वाचन
दोन मात्रे
स्वर वाचन
दुसरा हुकार
हुकार वाचन
पहिली वेलांटी
दुसरी वेलांटी
विसर्ग वाचन
RAR 
अनुस्वार असलेले शब्द
काना एक मात्रा
कानादोन मात्रे
काना
दोन मात्रे
स्वर
पहिला हुकार
दुसरा हुकार
पाहिली वेलांटी
दुअरी वेलांटी
विसर्ग
PDF  
अनुस्वार १८ पाने
काना २७ पाने
काना एक मात्रा २० पाने
काना दोन मात्रे ५ पाने
दुसरा उकार ६ पाने
दुसरी वेलांटी ५ पाने
दोन मात्रे ६ पाने
पहिला उकार १२ पाने
पहिली वेलांटी ९ पाने
विसर्ग २ पाने
स्वर २३ पाने
मिलिंद जामदार VDO  
स्वरचिन्ह विरहित शब्द 1
स्वरचिन्ह विरहित शब्द 2
स्वरचिन्ह विरहित शब्द 3
स्वरचिन्ह विरहित शब्द 4
स्वरचिन्ह विरहित शब्द 5
काना 1
काना 2
काना 3
काना 4
1ली वाचन-1
1ली वाचन-1
VDO 3gp 
पहिला उकार
साधे शब्द
साधे शब्द
साधे शब्द 2
स्वर व मुळाक्षरे
VDO wmv 
1 ते 100 MIXED
1 ते 100 मराठी अंक वाचन
अनुस्वार शब्द
उकार पहिला शब्द
एक मात्रा शब्द
काना एक मात्रा शब्द
काना दोन मात्रे शब्द
काना शब्द
जोडशब्द या जोडून
दुसरा उकार
दुसरी वेलांटी
दोन अक्षरी साधे शब्द
दोन मात्रे शब्द
पहिली वाचन 4
पहिली वाचन
रफ़ार असलेले शब्द
वाचन 3
वाचन 4.
वाचन 6
वेलांटी पहिली शब्द
समान अक्षरे जोडशब्द
साधे शब्द तीन अक्षरी
साधे शब्द
मी अभय
प्राण्यांच्या गमतीजमती
VDO mp4  
1 To 100 Marathi Mixed-1
दुसरा उकार-1
दुसरी वेलांटी
पहिली वाचन-3
वाचन 1
वाचन 2.
वाचन 5
साधे शब्द तीन अक्षरी-1
1 अंक १ ते १००
अक्षरमाला उ ते आहा
अक्षरमाला अ ते इ
अक्षरमाला क ते घ
अक्षरमाला च ते छ
अक्षरमाला त ते ण
अक्षरमाला त ते न
अक्षरमाला य ते व
अक्षरमाला श ते ज्ञ
अनुस्वार
काना एक मात्रा
काना दोन मात्रे
काना
मात्रा
स्वर
दिसरा उकार
पहिली वेलांटी
दुसरी वेलांटी
विसर्ग
एक मात्रा 1
एक मात्रा 2
एक मात्रा 3
काना एक मात्रा
काना
दुसरा उकार 1
दुसरा उकार 2
दोन मात्रे
दोन मात्रे शब्द
दोन मात्रे
पहिला उकार 1.
पहिला उकार
पहिली बालभारती १
पहिली बालभारती 2
पहिली वेलांटी शब्द
पहिली वेलांटी
बाराखडी
मराठी संख्या अंकात
मुळाक्षरे
सोपे वाचन लेखन
आला पाऊस आला
PPT  
मराठी कविता
व्याकरण इयत्ता ५ वी
मराठी इयत्ता ६वी
भूमी
मराठी इयत्ता ९ वी
गोवा माहिती
मराठी मुळाक्षरे भाग १
मराठी मुळाक्षरे भाग २
मराठी मुळाक्षरे भाग ३
मराठी व्याकरण भाग २
मराठी कविता
मराठी कविता २००३
मराठी कविता श्रावण
हसत खेळत शिक्षण
स्वर १
स्वर २
काना २
वेलांटी भाग १
वेलांटी भाग २
उकार भाग १
उकार भाग २
एक मात्रा
काना एक मात्रा
काना दोन मात्रा
दोन मात्रे
अनुस्वार
वाक्य .
वाक्य काना
अनुस्वार
जोडशब्द
काना
काना एक मात्रा भाग १
काना दोन मात्रा
जोडशब्द समान अक्षरे
ह ला जोडुन येणारे शब्द
एक काना एकमात्रा
एक काना दोन मात्रा
एक मात्रा शब्द
पहिला उकार
मराठी अनुस्वार
जोडशब्द य ला जोडणारे
र रफार जोडशब्द
मराठी काना
मराठी मुळाक्षरे
स्वर
पहिली वेलांटी
काना दोन मात्रे.
मात्रा १ 1
मात्रा २
मात्रा ३
मात्रा ४
ध्वनीदर्शक शब्द
घरदर्शक शब्द
पिल्लूदर्शक शब्द
पिल्लूदर्शक शब्द १
रफार
स्वर
उकार भाग १
उकार भाग २
उकार भाग १
उकार भाग २
वाचन १
वाचन २
वाचन ३
वाचन ३
वाचन ४
वाचन ५
वाचन ६
वाचन ७
वाचन ८
वाचन ९
वाचन १०
पहिली वेलांटी
वेलांटी पहिली १
वेलांटी पहिली २
विसर्ग १
विसर्ग २
बाराखडी
भेटीगाठी -